Polyurethane – Coating
พฤศจิกายน 3, 2022
Polyurethane – Concrete
พฤศจิกายน 3, 2022

PMMA Based – Trafego

PMMA Based – Trafego

PMMA Based – Trafego

คุณสมบัติดังนี้

TRAFEGO-1000

 • ความหนา 500 micron
 • กลิ้งหรือทา
 • การตีเส้นช่องจราจรต่างๆเส้นทางปั่นจักรยาน

TRAFEGO-200

 • ความหนา 1-2 mm
 • ปรับระดับได้ด้วยตัวเอง ผิวเรียบ
 • เหมาะกับทำสัญลักษณ์ตกแต่งพื้น ตีเส้น เส้นทางปั่นจักรยาน

TRAFEGO-400

 • ความหนา 2-3 mm
 • ชนิดผิวหยาบ
 • เหมาะกับทางลาดชัน ทางดค้ง อุตสาหกรรมที่ต้องการกันการลื่นไถลในพื้นที่นั้นๆ กันการลื่นไถลถนนหลวง ถนนใหญ่

TRAFEGO-800

 • ความหนา 2-3 mm
 • ชนิดผิวหยาบมาก
 • เหมาะกับทางลาดชัน ทางโค้ง อุตสาหกรรมที่ต้องการกันการลื่นไถลในพื้นที่นั้นๆ กันการลื่นไถลถนนหลวง ถนนใหญ่

การนำไปใช้

 • ใช้ทำเลนจักรยาน
 • ช่องจอดรถในปั๊มน้ำมัน
 • ช่องจอดรถพื้นที่บริษัท
 • ช่องทางเดินในสวนสาธารณะ