VT100
พฤศจิกายน 3, 2022
Conproteq 403 Latex
พฤศจิกายน 4, 2022

Neobond – SL

Neobond – SL

Neobond – SL

คุณสมบัติดังนี้

  • Neobond – SL คือกาว Epoxy ใช้เพื่อซ่อมรอยบิ่น แตก ของรอยต่อพื้นคอนกรีต, อุดรูพรุนของผิวคอนกรีตและ เป็นกาวประสานคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

การนำไปใช้

  • ใช้ซ่อมแซมรอยบิ่นแตกของรอยต่อพื้นคอนกรีต