Conproteq 502 GP Plus
พฤศจิกายน 4, 2022
Terrafloor – CSL2
พฤศจิกายน 4, 2022

Flaw Inject

Flaw Inject

Flaw Inject

คุณสมบัติดังนี้

  • อีพ๊อกซี่ชนิดความหนืดต่ำ ใช้สำหรับซ่อมรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีปริมาตรคงที่, มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยมเหมาะกับงานฉีดซ่อมแซมรอยแตกร้าวซึ่งต้องการเสริมแรงให้กับโคร้งสร้าง 

การนำไปใช้

  • ใช้กับงานฉีดซ่อมแซมรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต